Jsou domy z EUROPANELU difůzně otevřené, dýchají ?

02.06.2010 11:06

Problematika „dýchání“ domu je maličko složitější. Jde o dva pojmy. O infiltraci, neřízené větrání netěsnostmi v obálce budovy. Druhým pojmem je difúze vodní páry, tedy proces pohybu molekul z místa z vyšší koncentrací na místo s nižší koncentrací.

Infiltrace je u moderního domu nežádoucí. Průvzdušná obálka budovy by měla za následek odvětrání ohřátého vzduchu z interiéru a tím by rostla spotřeba energie na vytápění. Infiltrací by docházelo i k transportu vodní páry obsažené ve vzduchu do obvodové stěny. Teplý vlhký vzduch z interieru cestou směrem ven chladne (především v zimních měsících), a po dosažení teploty rosného bodu by nadbytečná vlhkost zkondenzovala. Infiltraci je tedy nutné zabránit. Průvzdušnost obálky budovy se měří a její hodnoty pro jednotlivé typy staveb jsou stanoveny normou. Domy z EUROPANELU splňují i nejpřísnější požadavky kladené na pasivní stavby.

I když zajistíme neprůvzdušnost obálky domu, druhý jev, tedy difúze vodní páry bude probíhat dále. Vzduch je směsí plynů a jedním z nich je vodní pára. Pokud dvě místnosti s rozdílnou relativní vlhkostí vzduchu oddělím membránou, příroda bude chtít rozdílný tlak vodní páry ve vzduchu v obou místnostech dostat do rovnováhy a přes membránu bude z místa s vyšší vlhkostí pronikat vodní pára do místa s nižší vlhkostí. Pokud bude membrána paropropustná, rovnovážného stavu se dosáhne. Pokud bude membrána difúzně uzavřená a difúzi neumožní, k vyrovnání tlaku vodní páry v místnostech nedojde. Stavební materiály se z pohledu difúze vodní páry dělí na materiály paropropustné (difúzně otevřené), parobrzdné (částečně difúzně otevřené) a paronepropustné (difůzně uzavřené). Paropropustnost konkrétního materiálu je definována součinitelem difúzního odporu, který se značí řeckým písmenem „μ“ (mí). Součin tloušťky materiálu /m/ a μ je takzvaný koeficient ekvivalentní difúzní tloušťky Sd /m/, který přirovnává paropropostnust konstrukce k paropropustnosti vzduchu.

Příklad: Jak je paropropustný polystyrén tl. deset centimetrů?
Průměrné μ polystyrenu je 30, tloušťka vrstvy polystyrenu je 0,1m, 
tedy 30x0,1/m/ = 3 /m/

Polystyren tlustý deset centimetrů je paropropustný jako sloupec vzduchu vysoký tři metry.

Všechny běžně používané stavební konstrukce tedy zděné stavby, dřevostavby i domy z EUROPANELU jsou parobrzdné, neboli částečně difúzně otevřené. Podle normy se posuzuje zda v konstrukci dochází ke kondenzaci vodní páry, nebo ne a pokud ano, zda kondenzátu na jeden metr čtvereční stěnové konstrukce a rok není více, než povoluje norma a zda se kondenzát v průběhu roku ze stěny vypaří. Podle platné evropské harmonizované normy ČSN EN ISO 13788 ve stěně z EUROPANELU ke kondenzaci nedochází.

Podle platné ČSN 730540 (ano, platí obě) dochází ke kondenzaci v množství 10x až 1000x menším než tato norma povoluje, přičemž platí, že veškerý případný kondenzát je odpařitelný se 100 až 1000 násobnou bezpečností. Rozdíl je dán tloušťkou dodatečného zateplení stavby.

Závěr: 
Domy z EUROPANELU jsou zabezpečeny proti infiltraci, tedy neřízenému větrání obálkou budovy a zároveň umožňují odvětrání případné vlhkosti ze stěny a to podle české i evropské normy. Pokud byl předcházející text nesrozumitelný, vězte, že v USA se technologie SIP používá pro výstavbu již 60 let a jde tedy o neprověřenější prefabrikovaný systém pro montované stavby, dnes již celosvětově rozšířený.